חינוך
פרשת שבוע
 

הצלע השלישית קנס או ממון - עש''ק פ' חיי שרה תש''ס

יסוריו של סיזיפוס ויסורים של אהבה - עש''ק פ' תולדות תש''ס

הברית עם ה' עוברת לתחום הבין אישי - עש''ק פ' ויצא תש''ס

האני הא-לוהי ובעיותיו, הפיתרון בעבודת המידות - עש''ק פ' וישלח תש''ס

תפילה דורון ומלחמה - הר שדה בית - חסד גבורה אמת - עש''ק פ' וישב תש''ס

בין צדיק לרשע - מקומו של לפתח חטאת רובץ - עש''ק פ' מקץ תש''ס

חכמה יוונית - עש''ק פ' ויגש תש''ס

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד - עש''ק פ' ויחי תש''ס

גילוי פנים בפנימיות - עש''ק פ' שמות תש''ס

יסורים וגאולה -היחס אל האשה - מפגש בין ג' פנים מלמעלה עם ג' פנים מלמטה - עש''ק פ' וארא תש''ס

המכות - קל וחומר - עש''ק פ' בא תש''ס

ההלכה כנוכחות דתית - עש''ק פ' בשלח תש''ס

ההתמקדות והזרימה - עש''ק פ' יתרו נ''ט

רגשות - עש''ק פ' תרומה תש''ס

רגשות ומבנה האישיות - עש''ק פק תצוה תש''ס

דת הדאגה - עש''ק פ' כי תשא תש''ס

מדת הכעס - המידות כמבנה מעגלי רב שלבי - עש''ק ויקהל תש''ס

עבודת המידות לפי טיפולוגיה - עש''ק פ' פקודי תש''ס

האידיאה והמציאות - ימים נוראים פרשת ניצבים תשנח

זמן ספירה - פ' אמור ל''ח

243 - תורת חיים - ערב שבועות תשמ''א

הדף בבניה, בתקופה הקרובה נעלה שיעורים נוספים